01. March 2018 - 22:00

افغانستان من , World, Thursday, 01. March 2018

صلح چیست؟ صلح در لغت بمعنی آشتی ، سازش ودست کشیدن از جنگ را میدهد . ودر اصطلاح محیط خود ومردم خود را در امن آوردن صلح است .به این معنی که حاصل آرامش فکری متکی بر ثبات وبرخورد مثبت باچالش های زندگی، که مارا باروندها وچالشهای محیط توام با رضایت خاطر آحاد ملت همراه سازد صلح است،وصلح به مفهوم ضد جنگ، طوریست که جنگ موارد کینه ،دشمنی،توطیه ،انتقام جویی،سرخورده گی،بی ثباتی،ونظایر آنهارا بوجود میآورد ،اما مسله این است که هریک ازموارد مزبور به تنهایی میتواند صلح را ازفرزندان آدم بگیرد .

Thursday, 01. March 2018, World, افغانستان من

Find more interesting events
Get event recommendations based on your Facebook taste. Get it now!Show me the suitable events for meNot now